ค่า pH

กระดาษวัดค่า pH ในน้ำ ดิน เพื่อวัดระดับความเป็นกรด-ด่างของวัตถุดิบที่ผสมในเครื่องสำอาง