กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนชนบท

เราช่วยเหลือสังคมโดยบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนชนบท

กิจกรรมบำรุงศาสนา

เราช่วยเหลือสังคมโดยการแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

กิจกรรมเพื่อการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงบริจาคชุดตัวอย่างสินค้าเพื่อประกอบการเรียนการสอนแก่น้อง ๆ นักศึกษา เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากสินค้าจริง