กิจกรรมเพื่อสังคม | สื่อการศึกษา(CSR)

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงบริจาคชุดตัวอย่างสินค้าเพื่อประกอบการเรียนการสอนแก่น้องๆนักศึกษา เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากสินค้าจริง

for education
Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn